Postępowanie reklamacyjne

PROCES REKLAMACYJNY

obowiązujący od 01.04.2021 r.

 1. W razie nieprawidłowości związanych z zakupionymi Leadami Agentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane i rozpatrywane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią w danej sytuacji inaczej lub Strony zgodnie postanowią inaczej.

 2. Reklamację należy zgłosić Administratorowi w oparciu o poniższe zasady:

  1. Reklamację o tytule “Reklamacja Lead nr (podać numer Leada)” należy wysłać w terminie do 2 dni roboczych od zakupu Leada na adres email reklamacje@systemlead.pl. Reklamacje wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji złożonych w terminie, ale wysłanych na inny adres e-mail lub niezawierających określonego tematu i numeru Leada w tytule wiadomości.

  2. Reklamacja musi zawierać w treści powód jej złożenia i określać oczekiwane przez Administratora działanie.

  3. Reklamacja, której powodem jest brak kontaktu z Klientem musi zawierać informację o minimum trzech próbach kontaktu realizowanych w odstępach minimum trzygodzinnych, wraz z podaniem dat i dokładnych godzin podjęcia prób. Należy pamiętać, że formularze często zawierają informację o preferowanych przez Klienta godzinach kontaktu. W związku z tym pierwsza próba kontaktu powinna nastąpić właśnie w godzinach wskazanych przez Klienta.

  4. W jednym mailu można złożyć reklamację tylko na jednego Leada. Zgłoszenia dotyczące większej ilości Leadów nie będą rozpatrywane;

 3. Reklamacje nie związane z zakupionymi Leadami, należy składać w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia przyczyny reklamacji, drogą mailową na adres obsluga@systemlead.pl, pisząc w temacie Reklamacja – (powód reklamacji). W treści maila z reklamacją należy dokładnie opisać reklamowaną sytuację z podaniem dat oraz sprecyzować jakiego działania Administratora oczekuje Agent. Nie dotrzymanie terminu, wysłanie maila na inny adres lub nie sprecyzowanie oczekiwanego od Administratora działania spowoduje rozpatrzenie reklamacji negatywnie lub pozostawienie reklamacji bez rozpoznania (w razie wysłania reklamacji na inny adres niż wskazany).

 4. Administrator nie udziela telefonicznie informacji o zgłoszonych reklamacjach. Jedyną formą przewidzianą w procesie reklamacyjnym jest wysyłanie zgłoszeń na wskazany adres e-mail.

 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do odrzucenia reklamacji jeżeli wynika ona:

  1. z powodu braku spotkania z klientem,
  2. z powodu braku sprzedaży ubezpieczenia klientowi,
  3. jeżeli Lead został zakupiony w akcji rabatowej.
 6. Wszystkie przyjęte do rozpatrzenia reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania przez Administratora reklamacji drogą elektroniczną. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni Administrator poinformuje o tym Agenta i rozpatrzy taką reklamację w terminie 14 dni od ustalenia wszystkich okoliczności niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 7. Jeżeli żądanie reklamacji dotyczy zwrotu środków wykorzystanych na zakup Leada i taka reklamacja zostanie uznana, Administrator zwróci żądaną kwotę na konto Agenta w Systemie LEAD. Administrator nie zwraca środków w innej formie, zwłaszcza nie wypłaca Agentowi środków pieniężnych, chyba że w międzyczasie Umowa uległa rozwiązaniu i konto Agenta zostało dezaktywowane. Wówczas zwrot nastąpi zgodnie z postanowieniami par. 7 pkt 4 Ogólnych Warunków Umowy Uczestnictwa w Systemie LEAD.